برنامه درسی دوره دکتری تخصصی (PhD) بهداشت باروری

و مشخصات برنامه ی آموزشی این رشته را در سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مشاهده فرمایید.کلیک کنید.

 

تاریخ مصاحبه ی پذیرفته شدگان در آزمون دکتری تخصصی بهداشت باروری: ٢٨/٣/١٣٩٠

اطلاعیه ی دانشگاه تربیت مدرس را در این خصوص مطالعه فرمایید:

http://www.modares.ac.ir/page/systems/index/edu/nea/nws?